انواع خطوط قرآن

شما می‌توانید در زیر انواع خطوط قرآن را مشاهده نمایید.۱. عثمان طه۲. خط اشرفی۳. نی‌ریزی۴. کامپیوتری۵. گلاسه عثمان طه۶. نی‌ریزی گلاسه۷. کامپیوتری حاشیه قرمز۸. عثمان طه مکارم